vai xuôi
vai xuôi
gốm sứ tiến lý

vai xuôi

220.000₫ 270.000₫
vò sóng
vò sóng
gốm sứ tiến lý

vò sóng

220.000₫ 260.000₫
chuông
chuông
gốm sứ tiến lý

chuông

bom sóng
bom sóng
gốm sứ tiến lý

bom sóng

180.000₫ 220.000₫
lá sen nổi
lá sen nổi
gốm sứ tiến lý

lá sen nổi

trụ sóng
trụ sóng
gốm sứ tiến lý

trụ sóng

260.000₫ 300.000₫
đầm sóng
đầm sóng
gốm sứ tiến lý

đầm sóng

500.000₫ 600.000₫
lọ lõm
lọ lõm
gốm sứ tiến lý

lọ lõm

180.000₫ 220.000₫
bình sóng
bình sóng
gốm sứ tiến lý

bình sóng

300.000₫ 380.000₫
vai vuông
vai vuông
gốm sứ tiến lý

vai vuông

vò cao
vò cao
gốm sứ tiến lý

vò cao

240.000₫ 280.000₫
mặt người
mặt người
gốm sứ tiến lý

mặt người

90.000₫ 130.000₫
sake
sake
gốm sứ tiến lý

sake

chuối sóng
chuối sóng
gốm sứ tiến lý

chuối sóng

quả trám
quả trám
gốm sứ tiến lý

quả trám

phích
phích
gốm sứ tiến lý

phích

chuông
chuông
gốm sứ tiến lý

chuông

lá sen nổi
lá sen nổi
gốm sứ tiến lý

lá sen nổi

vò sóng
vò sóng
gốm sứ tiến lý

vò sóng

220.000₫ 250.000₫
phích
phích
gốm sứ tiến lý

phích

vai xuôi
vai xuôi
gốm sứ tiến lý

vai xuôi

110.000₫ 140.000₫
kim cương
kim cương
gốm sứ tiến lý

kim cương

sake
sake
gốm sứ tiến lý

sake

vai vuông
vai vuông
gốm sứ tiến lý

vai vuông

Men hỏa biến

Danh mục

Giỏ hàng